Sträck ut din hand och hoppas att hon tar den.....

Tänker ta upp olika ämnen här i bloggen.
Denna vecka kommer det handla om kvinnomisshandel.

Ingen förtjänar att bli kallad ful, värdelös eller hora.

Ingen förtjänar att få stryk och bli förnedrad.
Eller tvingas till sexuella handlingar.
Alla kvinnor förtjänar att vara lyckliga och trygga i sina hem.

Förtjänar någon som pussar deras panna,
smeker bort deras tårar och viskar ömma ord.

Men om det är mannen som är orsaken till dina tårar,
som bankat dig gul och blå.
Är de "ömma" viskandet bara tomma ord.

-Det kommer aldrig hända igen.
Har han sagt så många många gånger förr.
Men det kommer hända igen och igen.
En dag kommer sista slaget utdelas,
sedan finns du inte längre kvar på denna jord.

Vi måste jobba tillsammans för att stoppa kvinnomisshandeln.
Klicka på länken om du behöver akut hjälp.

Om du blir misshandlad antingen fysiskt eller psykiskt kom i håg att det ALDRIG är det fel!!!

Inget du gör eller säger ger någon annan rätten att förnedra och slå dig.
Du ska kunna diskutera, skrika eller säga fel saker åt din partner.
Han får skrika tillbaka, men att puckla på dig har han ALDRIG rätt till.
Vi måste våga prata om detta öppet.
Skäms aldrig för att du "satt" dig i denna situationen,

att du inte gick vid första slaget.
För vi kan ALLA  hamna där.
Detta händer inte över en natt,
ofta är det år av hjärntvättning och förnedring.
Han har antagligen hotat dig och din familj till livet.
Men din familj skadas mer utav att du stannar hos honom,
för du utsätter dem för daglig oro och outhärdlig smärta SÅ LÄNGE DU STANNAR.Manen är inte ett monster i dina ögon.
För i bland är han jätte snäll och då säger han att han älskar dig,
han kommer aldrig skada dig igen.
Bara du hjälper honom, genom att inte reta upp honom mer.
Vi utanför kan se hur han manipulerar dig,
men för  den utsatta kvinnan är hans ord riktiga.
För detta är hennes verklighet....Men en stark man slår inte en skör kvinna ALDRIG!!!!!!!!

Då är han en ynkrygg.
För hur arg en riktig man än blir, så använder han sina ord för att ställa saker till rätta,
inte sina nävar!!!!!!

Manen  anser ofta att han bara ger kvinnan en örfil.
Kanske börjar det så, men våldet uppgraderas för varje gång.
Han har ingen kontroll  över hur hårt eller mycket han slår.
En dag går det för långt och då slår han ihjäl henne!!!!!!!!!!!

Slås med någon i din egen storlek.
Detta kan jämföras med att jag skulle misshandla ett barn,
är ungefär samma viktskillnad.

Tillslut vill jag även få er kvinnor att inse att ni inte hjälper mannen genom att stanna,
och leva som om inget hänt mellan slagen.
Han kommer inte sluta för han kan inte sluta.
Han behöver hjälp och behöver ta sitt straff ( även kvinnomisshandel är straffbart i Sverige)!!!
OCH DU KAN INTE HJÄLPA HONOM...
Ni behöver komma bort från varandra och skapa er era egna liv.
Om ni båda ska få leva ett långt liv.


OBS!!!!!!!!!!!
Sätt er ner och läs detta när ni har tid...

En lång men intressant och viktig text!!!!!!!!!!!!!!


I tidigare forskning om våld mot kvinnor i heterosexuella parrelationer har det förekommit många olika förklaringsmodeller. Några exempel på de vanligaste är:

Att betrakta våldet som isolerade fenomen och fragment. I ett sådant här synsätt betraktas våldet som enskilda händelser i en relation, isolerade från varandra med bristande eller obefintligt helhetsperspektiv.

Individualiserande orsaksförklaringar. Här ligger fokus vid mannen eller kvinnans personlighetsdrag. Det kan handla om att mannen har låg självkänsla eller är osäker i sin mansroll, eller att kvinnan är dominant eller provocerande. Vidare kan det röra sig om att mannen är alkoholiserad eller arbetslös, och våldet kan också mer eller mindre direkt kopplas till mannens egen erfarenhet av våld, exempelvis i barndomen.

Socialpsykologiska teorier. I dessa teorier, som kan se olika ut, ligger fokus på samspelet mellan en enskild man och en enskild kvinna i en relation.

Patologisering. Denna utgångspunkt klassar våldet som uttryck för något slags sjukdomstillstånd.

Biologisk orsaksförklaring. Vissa forskare inom detta fält hävdar att våldsbenägenhet kan knytas till män genom olika biologiska mekanismer.

Utöver dessa förklaringsmodeller finns även ett strukturellt eller feministiskt synsätt som ifrågasätter och/eller kompletterar den tidigare forskningen. Utgångspunkten är att våldet grundar sig på att det i samhället råder en ojämlik maktfördelning mellan män och kvinnor. Denna ojämlikhet anses dels ligga bakom våldet, dels leda till att våldet upprätthålls.

I korthet innebär ett sådant här synsätt att våldet mot kvinnor måste betraktas som ett mönster och en helhet, snarare än enskilda isolerade händelser. Vidare anses individual- och socialpsykologiska modeller vara otillräckliga. De kan inte förklara allt våld, och dessutom kan de vara ansvarsbefriande för mannen, och skuldbeläggande för kvinnan. Grundtanken är att det inte går att peka ut vissa generella personlighetsdrag, varken hos män som slår eller hos kvinnor som blir slagna. Män och kvinnor som lever i misshandelsrelationer anses därmed inte vara annorlunda personer, med avvikande egenskaper och normer.

Vad gäller patologisering, kan möjligen en begränsad del av våldet kopplas till olika sjukdomstillstånd, exempelvis vissa demens- och psykostillstånd. Men det är inte relevant att generellt tala om misshandlande män som sjuka. Slutligen finns det forskning som kopplar våld till genetik och hormoner, men samtidigt finns också forskning som tyder på motsatsen. Dessutom verkar könsroller, liksom våldsutövande, skilja sig mellan kulturer och över tid, och det är också problematiskt att avgöra vad som är socialt, och vad som är biologiskt betingat.

Ofta när våld mot kvinnor diskuteras, i såväl vardagliga som mediala och vetenskapliga sammanhang, frågar man sig: Varför lämnar hon inte mannen? En motsatt fråga, som inte ställs lika ofta men som också skulle kunna vara intressant är: Varför lämnar hon honom?

Följande text behandlar de processer som leder fram till att kvinnan lämnar en misshandelsrelation, och den utgår främst ifrån boken, Varför går hon, från 2005 av Carin Holmberg och Viveka Enander.

Vad är våld?

När man talar om våld måste våldet först och främst definieras. WHO (Världshälsoorganisationen) beskriver kvinnomisshandel eller våld i nära relationer som innefattande: "fysiskt aggressiva handlingar, psykisk misshandel, påtvingat samlag eller andra former av sexuellt tvång, och olika former av kontrollerande beteende så som att isolera en person från familj och vänner eller att begränsa tillgängligheten till information och hjälp."

Våldet är alltså mer än den fysiska misshandeln, och handlar oftast om maktutövning. Hur denna tar sig uttryck (mot kvinnor i heterosexuella parrelationer) har inom forskning bland annat beskrivits på följande sätt:

Psykiskt våld: Handlar om att mannen, direkt eller indirekt, hotar eller skrämmer kvinnan, att han kränker henne verbalt, försöker isolera henne, utövar emotionell utpressning (hotar att avslöja privata hemligheter, hotar att ta livet av sig om hon lämnar honom), skämmer ut henne inför andra eller använder barnen (exv. genom hot om att "ta vårdnaden"). Kan också handla om att han håller henne vaken om nätterna, att han försätter henne i ekonomiskt beroende och ser till att hon inte får tillgång till hälso- och sjukvård.

Fysiskt våld: Innefattar all typ av fysisk kontakt som mannen använder mot kvinnan för att uppnå kontroll. Det kan handla om allt från knuffar och örfilar till våld med tillhyggen och vapen. Våldet är sällan slumpartat och kaotiskt utan snarare såväl målinriktat som funktionellt. Detta exempelvis genom att våldet riktas mot kroppen för att det inte ska lämna synliga spår, eller mot könsorganen då det är särskilt kränkande och nedbrytande.

Sexuellt våld: Kan vara att mannen utsätter kvinnan för våldtäkt (i lagens mening), men också att han tvingar henne att titta på porr, eller att han vill ha samlag efter att han har misshandlat henne och att hon då är för rädd för att våga neka honom det.

Materiellt våld: Handlar om att mannen slår i dörrar eller väggar, eller slår sönder möbler, på ett sätt som är skrämmande och/eller kränkande. Kan också handla om att han förstör, eller tvingar kvinnan förstöra ägodelar som är särskilt viktiga för henne.

Latent våld: Detta kan utvecklas till den dominerande våldsformen i en relation där våld förekommit. Även om fysiska våldshandlingar sällan inträffar kan våldet vara ständigt närvarande i kraft av sin möjlighet.

Vad skapar, upprätthåller och upplöser parrelationer?

När anledningarna till varför människor väljer att inleda eller avsluta parrelationer studeras, har tidigare forskning ofta fokuserat på sociala och ekonomiska faktorer, t. ex. barn och kvinnans ekonomiska beroende av mannen. Dessa är fortfarande viktiga faktorer, men något som ofta hamnat i skymundan, och som i många fall är ännu viktigare är de känslomässiga banden (t ex. att par blir tillsammans för att de älskar varandra eller trivs ihop, och går skilda vägar då de slutar älska eller börjar tycka illa om varandra).

Känslomässiga band

Carin Holmberg och Viveka Enander uppmärksammar att det ofta finns ett starkt känslomässigt band mellan kvinnan och mannen i en misshandelsrelation. Detta består av många mindre band som flätats samman till en helhet som är svår att bryta. Några exempel på rent känslomässiga band är:

Kärlek: Den kärlek kvinnan känner för mannen kan ofta vara väldigt intensiv. Hon kan känna sig utvald, men också utsatt och i underläge på grund av att hon är så kär i honom.

Rädsla: Rädslan är ofta lika stark som kärleken, och går ofta hand i hand med den, vilket innebär att den kan finnas med under relationens alla stadier. Den är mycket kraftfull och handlar om en rädsla för att dö, fysiskt eller psykiskt. Den kan hålla kvinnan kvar, genom att hon inte vågar lämna honom eller genom att den bryter ned henne så pass mycket att hon inte kan det, men den kan också få henne att bryta upp, just av rädsla för att bli dödad.

Hat: Kan vara en mycket stark, men också en mer tabubelagd känsla, vilket gör den svårare att tala om.

Medlidande: Kvinnan kan stanna för att hon tycker synd om mannen. Hon kan exempelvis se honom som sviken, rädd eller sjuk, och förklara hans beteende utifrån hans bakgrund och upplevelser.

Skuld: Skulden är starkt bindande och kvinnan kan se sig som delansvarig, vilket kan jämföras med hur andra brottsoffer reagerar. Hon kan känna skuld inför att han kanske blir sjuk eller tar livet av sig om hon går, men också känna skuld inför vännerna för att hon inte lämnar honom.

Hopp: Hoppet är ett av de starkast kvarhållande banden eftersom det hänger ihop med kvinnans försök att upprätthålla och rädda relationen.

Sammansatta band

Det finns även andra band som inte är rent känslomässiga. Exempel på sådana sammansatta band är:

Vilja att förstå mannen: Detta handlar om att skapa mening och återfå kontrollen i en kaotisk och traumatisk situation. Ångesten av att skadas av någon man älskar kan ofta dämpas genom att våldet görs begripligt. Det kan dock medföra att kvinnans band till mannen stärks ytterligare.

Beroende: Kvinnan kan uppleva att mannen är beroende av henne, och att hon är den enda som kan uppfylla hans behov. Han kan också göra sig beroende av henne genom att hota med självmord och så lägga sitt liv i hennes händer, alternativt genom att hota henne till livet. Det kan även handla om att kvinnan är beroende av mannen för mat och omvårdnad, eller för att få träffa sina barn. Hon kan också uppleva att hon inte har någon annan förutom honom. Detta kan dock bero på att han försökt isolera henne (vilket hon inte alltid ser) och att hon inte har någon annan just för att hon är med honom.

Internalisering: Detta betyder att kvinnan identifierar sig med mannen och allt mer börjar överta hans verklighetsuppfattning. Hon ifrågasätter sig själv och sina uppfattningar, och detta kan hålla i sig även efter att hon har lämnat mannen. En effekt av detta är att hon kan börja försvara mannens våldsamma beteende, inför andra och inför sig själv. Internaliseringen behöver dock inte vara total, utan kvinnan kan befinna sig i en kluven verklighetsupplevelse. Den kan till exempel ta sig uttryck i att hon inför vännerna kan tro på sig själv och se att relationen är dålig, men så snart hon är med mannen försvinner dessa tankar.

Ett traumatiskt band

Holberg och Enander beskriver också begreppet traumatisk bindning, vilket används när starka känslomässiga band utvecklas mellan två personer, där den ena upprepade gånger slår, trakasserar, hotar eller kränker den andra. Grunden är att maktbalansen är ojämn och att övergreppen är återkommande. Det typiska är att den underordnade personen utvecklar positiva känslor och attityder till förövaren. Detta fenomen har bland annat observerats i koncentrationsläger och vid gisslandraman.

I misshandelsrelationer upprepas oftast övergreppen, men samtidigt varvas de med vänligt och kärleksfullt beteende. Detta verkar leda till att bandet blir ännu starkare. Enligt inlärnings- och anknytningsteori uppstår de starkaste banden mellan husdjur/människa eller förälder/barn när den som är överordnad i sitt beteende gentemot den underordnade är omväxlande positiv och negativ.

Sammanfattningsvis är det sannolikt att det traumatiska bandet blir så starkt till följd av att mannen pendlar kraftigt mellan våld och värme, samt att kvinnan upplever en intensiv blandning av kärlek, hat och rädsla. Resultatet av den här bindningen är att kvinnan kan uppleva sig som "trollbunden" av mannen, vilket leder till att hon kränker och sviker sig själv. Detta beskrivs ofta som det värsta av allt i en misshandelsrelation.

 

 

Anpassning och Motstånd

Två viktiga begrepp, som förs fram i undersökningen om varför kvinnan går eller stannar, är anpassning och motstånd.

Anpassning handlar om att kvinnan börjar göra saker på mannens villkor. Det kan börja i väldigt liten skala, och fortsätta med olika försök att undvika våld för att till slut bli rena överlevnadsstrategier.

Motstånd kan handla om att kvinnan säger ifrån, och att hon försvarar sig eller slår tillbaka. Även motståndet kan fungera som en överlevnadsstrategi; ett sätt att visa att han inte kan knäcka henne. Det fungerar dock oftast bara på kort sikt, även om det vid första anblicken tycks kunna leda till positiv förändring.

Många kvinnor som lever i misshandelsrelationer utövar både anpassning och motstånd, så dessa två behöver inte utesluta varandra. Dock är det inte så att motstånd och frigörelse är samma sak. Motstånd kan ofta vara en typ av anpassning vilket har en kvarhållande effekt.

Holmberg och Enander nämner tre viktiga funktioner som motståndet mot mannen fyller:

Det visar att hon inte är underordnad. Att säga ifrån kan för henne innebära att mannen inte har makten, vilket i sin tur kan innebära att hon stannar kvar i misshandelsrelationen.

Det ger henne en upplevelse av kontroll. Ett exempel skulle kunna vara att kvinnan går beväpnad på något sätt, medan mannen är i närheten. På detta sätt kan hon eventuellt, genom hot, försvara sig mot mannens våld eller våldtäktsförsök, men på en högre nivå handlar det om en anpassning till en absurd livssituation.

Det är ett försök att få mannen att förändras och förstå. Hon har kvar hoppet om relationen och kämpar för att rädda den, vilket innebär att hon stannar kvar i våldet.

Dessa exempel visar på hur motståndet sker inom relationens ramar. I sådana fall lyckas det inte förändra eller avsluta relationen, men det kan ändå vara frigörande. Detta då det kan stärka kvinnan och hindra henne från att helt gå under, vilket sannolikt är nödvändigt för att hon ska kunna bryta upp.

Uppbrottsprocesser

Kvinnans uppbrott ur en misshandelsrelation beskrivs av Holmberg och Enander som bestående av minst tre processer:

Att bryta upp och lämna mannen.

Att bli fri och bryta det starka känslomässiga bandet.

Att förstå och se relationen som en misshandelsrelation och sig själv som en misshandlad kvinna.

Dessa processer kan ske i olika ordning och överlappa varandra men oftast kommer det fysiska uppbrottet först.

Att bryta upp

Följande är två exempel på vändpunkter som leder till att den misshandlade kvinnan lämnar relationen:

Det gäller livet: Kvinnan upplever en stark rädsla för att bli dödad. Hon upplever alternativen vara att dö, att gå under själsligen, att bli galen, att själv döda mannen eller att lämna honom.

Det gäller någon annan: Kvinnan blir medveten om att någon annan, direkt eller indirekt, utsätts för mannens våld. Det kan handla om att mannen börjar slå barnen eller husdjuren, att kvinnan inser att barnen riskerar att omhändertas av sociala myndigheter eller att hon misstänker att mannen utsätter barnen för sexuella övergrepp. Detta kan dock också ha en kvarhållande effekt. Kvinnan kan stanna i tron att det är bäst för barnen att hålla ihop relationen, eller för att mannen hotar att skada någon närstående till kvinnan om hon går.

Vad som är gemensamt för båda dessa vändpunkter är en känsla av att ha nått botten och/eller att ge upp. Det mest centrala av de två är att kvinnan på något sätt ger upp. Det handlar om att ge upp hoppet; om kärleken och om relationen till mannen, om att våldet ska upphöra, eller om att ge upp det tidigare motståndet (som eventuellt hållt henne kvar). Självfallet kan kvinnor både nå botten och ge upp, utan att lyckas bryta upp, men det är mindre troligt att de lämnar misshandelsrelationen utan att först ge upp.

Personer i kvinnans närhet kan spela en mycket viktig roll för hennes uppbrott, men det handlar om att välja rätt tidpunkt. En närstående som griper in vid rätt tillfälle kan ha avgörande betydelse, men det är också viktigt att vara medveten om att ett ingripande ibland kan ha motsatt effekt. Då mannen oftast är den som står kvinnan närmast och då hennes verklighetsuppfattning kan vara präglad av hans, kan kritik av mannen och relationen leda till att hon sluter sig ännu närmare honom (ett slags ”Romeo och Julia-syndrom”). Detta är en upplysning om vad som kan ske, och absolut inte en uppmaning att inte försöka hjälpa personer som befinner sig i en misshandelsrelation.

Att bli fri

Här handlar det om att bryta det starka känslomässiga bandet till mannen. Processen antas gå genom fyra faser som benämns efter den känsla som är starkast i varje.

Kärlek: Kärleken kvinnan känner är mycket stark (och ofta "blind") och nära förknippad med hopp. När denna känsla är den starkaste är det inte troligt att kvinnan lämnar mannen.

Hat: Känslan pendlar här ofta mellan hat och kärlek, vilket kan tolkas som ett uttryck för den kluvna verklighetsuppfattningen. Här kan kvinnan i vrede bryta upp, men återvänder sedan ofta till mannen. En misshandlad kvinna hinner ofta lämna sin man upprepade gånger innan det definitiva uppbrottet.

Medlidande: Är ofta den starkaste känslan, under uppbrottet och perioden som följer. Medlidandet är en starkt bindande känsla, men vissa kvinnor lämnar ändå mannen i denna fas, vilket i sådana fall ofta leder till känslor av skuld. Dessa känslor kan bero på internaliseringen, vilken kan fortsätta att prägla kvinnan långt efter uppbrottet.

Ingenting: Är kvinnan fortfarande kvar går hon i denna fas när alla känslor är borta, såvida hon inte är så nedbruten att hon inte kan göra någonting över huvud taget. I detta stadie har även hoppet försvunnit, däremot kan känslor av skuld och rädsla stanna kvar länge.

Att förstå

Denna process handlar om att "öppna ögonen" och se relationen som en misshandelsrelation och sig själv som en misshandlad kvinna. Män som utövar våld förminskar ofta eller alltid sina våldshandlingar, men det är också vanligt att misshandlade kvinnor inte ser sig själv som misshandlade. I början av, och även under relationen ser oftast kvinnan varken mannens fysiska och/eller psykiska kränkningar som våld, eller betraktar sig själv som misshandlad. Förståelseprocessen kommer oftast efter att hon har lämnat relationen.

En förklaring till att kvinnan inte ser det som våld är att hon inte tycker att hennes relation stämmer överens med massmedias bild av våldsrelationer (som framför allt innehåller fysiskt våld, och oftast grovt sådant). Kvinnans definition av vad som räknas som misshandel är glidande och hamnar oftast lite längre bort än det som just hon utsätts för. Något som kan hjälpa är att en profesionell person (exv. läkare eller psykolog) definierar våldet åt henne.

En annan förklaring kan vara att bilden av en misshandlad kvinna ofta är detsamma som bilden av en totalt kuvad och undertryckt kvinna. Om kvinnan som misshandlas gör motstånd och inte upplever sig som maktlös finns det risk att hon inte ser sig själv som misshandlad.

Ytterligare en förklaring är att det för de flesta kvinnor är mycket plågsamt att definiera sig själva som misshandlade, vilket kan vara en orsak till att även kvinnor som har blivit utsatta för mycket grov misshandel, inte definierar det som sådan.

Måste kvinnan förstå?

För att bearbeta ett trauma är det viktigt att sanningen släpps fram och att det som hänt beskrivs med sitt rätta namn (i det här fallet misshandel). Att tala om det som misshandel innebär för kvinnan att hon får ord, med vilka hon kan tala om det som hänt. Vidare kan hon se att hon inte är ensam; andra delar hennes hemska erfarenheter, och hon kan också se att hon inte håller på att bli galen, utan att hennes reaktioner är reaktioner som människan normalt har vid trauman och extrema livssituationer. Slutligen kan hon upptäcka att hon kan förvänta sig att må bättre, då andra kvinnor innan henne gjort det.

Som tidigare nämnt kan skulden finnas kvar långt efter uppbrottet, men genom förståelseprocessen kan kvinnan frigöra sig från sin skuld och bryta även det sista bandet.

 

Magdalena Graaf har skrivet en bok om hur hon kom undan misshandeln.

Läs den för den är viktig....

 

Kvinnofridslinjen

 

Ta han om er alla mina läsare.

Skriv gärna en kommentar eller maila mig på girlysworld@live.se, om era tankar och funderingar angående kvinnovåldet.

Även verkliga berättelser ur livet är välkomna.

 

 

 


Pussar Girly

En skyddsängel

Du har en demon vi  måste drivas bort.
Vi är änglarna som måste sätta stop.
Om inget görs och vi låter detta fortgå
kommer tillslut dit namn på en gravsten stå.
Väntar på ett mirakel att du till insikt ska komma
men vi har väntat allt för länge, de svåra stunderna har varit allt för många.
Nu är det dags att sätta hårt mot hårt, dags att detta helvetet får ett slut.
Och hoppas av hela mitt hjärta att du orkar härda ut.


Din skyddsängel finns alltid med dig

Puss Girly

Ljug för mig älsklingPuss Girly

Girlys Signum

När jag går ut och festar eller äter en god middag med vännerna på stan,
klär jag mig oftast i en söt klänning och ett par riktigt höga stövlar.

Rosa och gulligt men samtidigt lite sexigt är mitt kännetecken.
Är inte för inte jag kallas Girly!!!!!!Hur klär du dig helst när du vill vara riktigt fin???
Och vilken stil är ditt signum??
Många pussar GirlyMina grannar har LördagsmysJag kunde inte låta bli att titta.
Fastnade som i trans, och mina ögonen höll på att trilla ut.
Jag vill också ha vuxenmys ;P
Puss Sötisar jag älskar er alla/ Eran Girly


Alla goda ting är 3 Girly det bevisade

MIN BILD PÅ TRE OLIKA SÄTT.........
Älskar alla variationerna lika mycket!!!!!
Kisses Girly


Kändisfotografen

En kille som är grym på att fotografera och även redigera om foton  är Chrimlee.
Han driver även en av mina favoritbloggar World of Chrimlee.


Där kan man läsa om vad hans lilla busfrö Thindra hittar på om dagarna,
men även om alla de kändisar han träffat & träffar.
Och det har blivit ett STORT antal kända människor genom åren!!!!!!!

Bild omgjord av Chrimlee
Före


EfterEtt urval av de kändisar Chrimlee träffat genom åren.


Är Chrimlee & Mlee som hjälper mig med att fixa bl a headers till min blogg.Även hans dottern Thindra & Frun Mlee får träffa kändisar.Kisses Girly

Ute på hal is

Är  rent av livsfarligt att ge sig ut på vägarna.
Höll på att dratta på ändan ett antal gånger under den korta promenaden till tåget.
Gångvägen såg mer ut som en nyspolad isbana.
Riktigt halt!!!!!


Är kanske dags att skaffa sig ett par broddar,
sådana som all pensionärer bär under skorna.
Eller är det för mycket" tantvarning"??????????
Pöss Girly

Underbar morgon

Vist är det helt underbart att gå till jobbet i solsken.
Hoppas att ni hunnit njuta nått av solen i dag.


I kväll blir det Fredagsmys för Girly!!!
Vad ska ni hitta på mina vänner.
Pöss Girly

Girly i bara BH...........

God morgon älsklingar.
Girly dök upp på Vakna! Med The Voice i dag igen.
Lite skumt är det allt att se sig själv "halvnaken" på tv.
Medan mina idoler ♥ ur Vakna! Med The Voice & sköningen Daniel Paris diskuterar mig ;P
Ser på morgonprogrammet varje morgon innan jobbet, och ÄLSKAR varje sekund.I dag blir det att åka till jobbet som vanligt,
sedan Fredagsmys med mitt ♥.

Nej nu ska jag klä på mig,
så det inte blir som i går.
Smarta Girly stod och sminkade sig i bara bh & byxor,
plötsligt ser jag att klockan är alldeles för mycket.
Bussen går NU!!!!!


Så jag rusar i panik mot ytterdörren, grabbar handväskan i farten,
stoppar fossingarna i uggsen och drar på mig jackan.
På bussen går det upp för mig att jag har glömt att sätta på mig en tröja.....
Tur att man har jobbarkläder i skåpet på jobbet ;)
Kissen mina ♥ Girly
15 minutes of fame

Nej fy Daniel Paris, Girly gillar inte alls öl.
Vin ska det vara eller färgglada drinkar,
jag är faktiskt en girlygirl.


Men tycker däremot att de tjejer som dricker öl är SUPERcoola :)
Och killar som dricker rosé är heta.

Visades även tre/fyra andra bilder av mig i dagens tv program (där jag inte var det minsta naken).
Men den delen av programmet har de minsann inte lagt upp ;P.
Någon som spelade in programmet?

Girlys debut i Vakna! Med The voiceDet här var kanske mina 15 minutes of fame ;)
Kisses Girly
Girly i Vakna! Med The Voice

Oj oj vilken uppståndelse det blev för att man visade lite naket i
Vakna! Med The Voice.
Eller naket och naket, jag visade ju bara lite hud,
Höll ju för det mest privata delarna.Jag tycker kroppar är vackra.
Älskar att se på dem,
både konstnärliga och de lite mer vågade bilderna.

Min bild var mest på skoj.
Lite galen och lite "halvnaken".
Jag är den jag är och stålt över att vara just mig!!!!


De eftersökte en naken och glad bild till programmet,
och det var det jag gav dem.
Varken mer eller mindre.
Pöss Girly


Vakna! Med The Voice

God morgon älsklingar.
Såg ni mig i morse på Vakna! Med The Voice???
Mitt favorit morgonprogram <3,
man kan inte annat än älska dessa sköna människor.

Sötisen♥♥♥Även denna morgon tittar jag så klart på 5:an.
Dessutom dök jag upp i rutan, såg ni mig????

Ha en underbar dag/ Kisses Girly♥

My garden

Denna bild är gjord av söta Pompom.
Vist är den cool!!!
Hade glömt att visa upp den tidigare,
har legat i min mail ett tag.

Alltid skoj när mina bilder blir omgjorda.
Önskar att jag också kunde trixa & fixa med mina bilder.
Men nu får jag ta er till hjälp.....


Pöss Girly

Tiden flyger iväg

Lite lunchrast på jobbet.
Då är det mycket som ska hinnas med.
Blogga, röka, köpa lunch och mellanmål, ta en fika på restaurangen runt hörnet,
(där jag även MÅSTE byta några ord och flörta lite med tjejerna & Killarna i kassan).


Skulle man hinna äta också???
Nä det får vänta tills nästa rast ;P

Så här glad är jag när jag är på jobbet


Pöss på er sötisar

IDOLBILD

Fick denna snygga idolbild utav Petra.
Vist är hon duktig.
Tack så jätte mycket sötis,
jag älskar bilden ♥♥♥♥♥
Söta Petra


Har du en idolbild eller något annat du vill att jag ska visa upp här i bloggen.
Skicka dem till girlysworld@live.se
Kisses Girly
FacelookKISSES ERAN ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ GIRLY

Girly gör musikvideo???

Fick ett mail av Nicole, en söt läsare.
Hon hade hittat  en musikvideo,
där en tjej är otroligt lik mig.
Videon är Framing Hanley Lollipop.


Klicka på bilden här nere så kommer du till videon.
Runt 3,50 dyker jag upp...
Eller är det verkligen Girly???


Pöss Girly

Måste jag vara naken???

Fy så trist det är att tvätta kläder.
Men har inget val om jag vill slippa gå naken till jobbet  i morgon.
Har helt klart skjutit upp tvättiden alldeles för länge.


Men det skulle nog bli lite uppståndelse på tåget i morgon,
om jag valde att gå ut i bara mässingen.
Säkrast att slänga in en maskin till så jag även har kläder till överkroppen.

Kisses Girly
I Rampljuset


Kisses Girly

Girlys Sanning


Kisses eran Girly

En vilodag

Att Söndagen är en vilodag,
är ett känt begrepp.
Och denna Söndag har verkligen varit lugn och skön,
trots att jag har arbetat större delen av den.Har haft god tid att svara på kundernas frågor och funderingar,

till skillnad från gårdagen då det var full rulle.
Då han jag knappt att andas mellan kunderna.


Fick även besök av några kända ansikten i dag.

Alltid skoj när några man känner tittar in på min arbetsplats,
och eftersom det var rena lugnet så han vi språkas vid några minuter.
Trevligt trevligt.

Så vad har ni hittat på i dag mina vänner,
har Söndagen varit en vilodag???????Gramses allra första kalas

Blev ett lyckat kalas för lilla Gramse.
Bjöds på en stor födelsedagstårta och smaskiga hembakta kakor.Födelsedagsbarnet var så söt i sin hatt.
Och självklart var alla hans vänner bjudna på kalaset.En diskussion mellan de små 1- åringarna,
Undra vad de pratar om???


Gramse fick mängder av presenter från släkt och vänner.

- Mamma ta pappret.......
Leker med pappa och nya bandyklubban.
Det är bra roligt att fylla år!!!!!!!!


Natt Pussar Girly

Kalas & namnsdag för lilla Gramse

I dag har Gramse namnsdag,
står inte Gramse i almanackan men däremot hans andra namn.

Dessutom är Gramses 1- års kalas  i dag.

Jag ska i väg till jobbet nu,
eftersom jag jobbar hela denna helg.

Men i kväll ska jag fira mitt lilla ♥ namnsdagMorgon Pussar Girly & Gramse

Lugnet före stormen ;)

Nästan hela Fredagen har  spenderats i ryggläge.
Glott på film och slappat i soffan.
Behövs sådana dagar också.


Men runt sextiden fick jag ett ryck,
städade och fixade fint i hemmet och handlade sedan min middag på Hempa.
Nu hjälper jag Jejje att fixa kalasfint i hennes lägenhet,
eftersom Gramse ska  sitt 1- års kalas i morgon.
Spännande med sitt allra första egna kalas.
Grattis ♥

Puss Girly

Sunrise

Vaknade denna Torsdagsmorgon till soluppgången &
fåglarnas morgonsång.
Älskar verkligen min nya väckarklocka Sunrise.
Ger ett behagligt uppvaknande, precis i min smak.Nattdopp med mig???


Look eller lock

Efter jobbet åkte jag hem till mamma & pappa.
Vi handlade kvällens middag på kvarterets pizzeria.
För mig blev det en kycklingsallad.
Nu ligger jag i soffan och slappar framför "bibliotekstjuven" som går på ettan.

Vad hittar ni på denna Onsdag???


Den naturliga looken eller locken.......
Mitt hår är självlockigt, så här ser det ut om jag inte plattar det.

Puss GirlyMorgonbad

God morgon alla bloggvänner.
Nu blir det ett morgonbad för att få kroppen att tina upp.
Sedan frukost,  innan jag ger mig ut i halkan för att ta mig till jobbet.
Ha en underbar Onsdag.
och ta det försiktigt i halkan.
Morgon Pussar Girly

Natti natt min skatt

Dags för Girly att krypa i säng.
I morgon är det en ny dag på jobbet.
Och i dessa förkylnings/influensatider har vi många kunder som behöver min hjälp.
God natt och sov så gott.♥Den vackra borgen

Utsikten från takterrassen.
Borgen lyser upp staden under natten.
Vist är det vackert.

Âguilas/Spanien Por la m
añana/ på morgonenÂguilas/ Spanien Por la noche
/ på natten


Jag & Pernilla på utflykt till borgen


Borgen har tidigare gått igenom hela staden.
Den del som gick där vårat hus numera står, finns bevarad i husets vardagsrum.

Puss Girly


En kvinnas bästa vän

Min nya snygga väska.
Hittade denna goding i ett skyltfönster som jag passerade inne i stan.
Den verkligen ropade på mig genom glaset...
KÖP MIG!!!!!


Jag är verkligen en sucker för Guess väskor,
ett intresse jag delar med min kära mor.
Då Guessväskor är snygga, välsydda
och i jämförelsevis med många andra märkesväskor relativt billiga.
Denna väska var dessutom nedsatt i pris,
så jag gjorde ett riktigt klipp....Nu suktar jag efter denna väska.
En ED HARDY,
Finns hos eleven för 2290 kr


Kisses GirlyGirly <3 paket

Har jag sagt att jag ÄLSKAR presenter???.
För det gör jag!!!!!!
Är barnsligt förtjust i julklappar, födelsedagspresenter,
namnsdagsgåvor & spontana överraskningar.

Mina julklappar julen- 2010Vilken var din favorit  julklapp???

Pössar /Girlygirl

Mirror mirror on the wall, tell me what i'm looking for.

Mirror mirror on the wall, tell me what i'm looking for.

PÖSS GIRLY


Gramsesworld

Gramse är alltid glad och sprallig,
även klockan sju på morgonen.
Vaknade i morse av Gramses högljuda diskussion med sina gosedjur.
Vid halv åtta tyckte han sedan att det var god tid att stiga upp.


Lägg märket till att han äter sitt smörgåsrån utan att plocka ut nappen, sötisen ;P


Efter vällingen myste han med sin nya gossekyckling,
framför barnkanalen.
Han lärde sig också att om man trycker på ankans mage spelar den musik.
Så det gjorde han om om om igen, medan han dansade till musiken.
Gullungen ♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥


Runt halv nio var det dags att väcka mamma Jejje,
eftersom jag skulle bege mig till jobbet.


LIKA SOM BÄR

GirlyEn Kyckling


Ha nu en underbar dag mina vänner...
Puss Girly

Gramse Ger mig Glädje

Efter att Gramse sovit middag åkte vi ner till centrum.
Först fikade vi med Tess och Jasmina på Wayne´s.
Gramse charmade dem båda, och älskade när tjejerna busade med honom.


Sedan gick vi till leksaksaffären där Gramse fick välja ut sin födelsedagspresent.
Blev en mjukiskyckling som kunde sjunga och lära honom sitt A,B,C.Sedan lekte vi lite i centrumets lekhörna.
Gramse var så söt när han sprang runt och skrattade tillsammans med de stora barnen.


Så jag har verkligen haft en helmysig helg tillsammans med världens bästa 1 åring.
I  morgon blir det att återgå till arbetet.
Natti natt vi hörs igen i  morgon
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Natt pussar Girly


SPRING I BENEN

Kröp till kojs efter andra filmen.
Var längesedan jag gick och la mig före tolv en Lördagskväll.
Men man blir rätt sluta av att leka, busa och ta hand om en liten 1 åring.

Fast roligt och mysigt är det.

Trots att Gramse far runt som ett yrväder och utforska varenda mm av lägenheten,
samt röjer ut allt ur mina skåp, lådor osv.

BusungeFör han är väldigt snäll och lät att älska.
Men buset lyser i hans ögon, och det är svårt att låta bli att skratta när han gör "dumheter".
För han vill ju bara få en reaktion och busa lite med  mig.

Inte ofta han är så här stilla ;), men det händer


Duktig är han också, numera springer han fram eller backar.
Äter själv med lite hjälp.
Pratar en massa, fast på ett språk jag inte riktigt förstår ;P
Gramse är nästan alltid glad och nöjd,
och är han inte det är han lät att trösta.

Tiden går så fort snart är han väll redan 18 år....

Stora lilla killen♥

Många pussar Girly & gramse
Filmmaraton

I kväll har tv tablån på 3:an varit riktigt bra.
Först gick den söta filmen "Uptown girls".
En riktig Girlyfilm, kul att jag inte hade sett den innan.
Om man som jag är en riktig filmälskare
så har man redan sett de flesta filmerna som visas på tv.Dakota Fanning spelar Ray,
en liten flicka som uppträder mycket äldre en hennes ringa ålder.
Hennes barnflicka Molly(Brittany Murphy) är tvärtemot galen, barnslig och äventyrslysten.
Kanske kan de hjälpa varandra??????
Jag ger den fyra av fyra Girly...

Brittany var så vacker och begåvad.Nu går min absoluta favoritfilm SUPERBAD.
"Superbad" är helt klart den roligaste, skönaste & galnaste filmen jag sett.
Jag skulle beskriva den som en komedi & feelgoodfilm,
medverkar gör filmvärdens skönaste karaktärer.


Handlingen går i stora drag ut på att Evan (Michael Cera), Seth (Jonah Hill)
&  Fogell (Christopher Mintz-Plasse) som i ren desperation försöker få tag i alkohol till kvällens fest.
Eftersom de är tre "nördar", så är det deras enda chans för att få vara med där det händer och fixa brudar.
Fogell fixar ett fakslegg,
men kommer han verkligen lyckas få med sig alkoholen ut ur butiken,
då han tagit namnet "Mc Lovin".


En helt galetrolig film från början till slut.
Se den om ni mot all förmodan inte gjort det ännu.
Ger den fyra Girly +    av fyra möjliga .

Natt Pussar Girly
En skojig dag med Gramse

Dagen har varit fartfylld.
Med en liten 1 åring på besök så kan allt hända.
Vi har lekt och busat hela dagen.
Tittut och lilla kråkan är några av favoritlekarna.


En liten nap ute i vagnen


Gramse rev ut allt i mina kökslådor,

men plockade sedan tillbaka allt.
På lite fel plats men ändå är ju tanken som räknas ;).
Men sedan åkte allt ut igen,
men denna gång blev köksprylarna liggande på golvet,
för  Gramse var redan på väg mot nya delar av lägenheten att riva.


Efter middag blev det bad,

Gramse gillar att plaska och skvätta.
Både jag och badrummet var rätt blöta.
Men ska inte skylla på Gramse för jag skvätte rätt mycket jag med.


Sedan blev det lite mys,
vi tittade en stund på favoritfilmen NickeNyfiken.
Mamma Jejje kom över efter jobbet för att gratta sin lilla älskling.
Sedan vankades välling och sedan var det natti natt.Gramse somnade direkt.
Har varit en lång dag för oss  båda.
Blir nog tidig i säng för mig med.
Natt pussar GirlyGramse 1 år i dag

I dag är ingen vanlig dag för i dag är det Gramses 1 års dag, hurra hurra hurra.
Tänk att mitt lilla ♥ fyller 1 år i dag.
Känns som i går Jejje kom hem med det lilla knytet från BB.


Var med förtjusning och en vis osäkerhet som jag höll i honom,
matade och byte blöja första gången.

Trots att jag hade arbetat på dagis i fem år och är bra med barn,
så var det något annat med ett pyttelitet spädbarn.


Men övning ger färdighet,
och nu klarar jag att ta hand om Gramse samt mina tvillingbebisar galant.

Eftersom mamma Jejje jobbar denna helg får Gramse vara hos mig.
Vi har och ska ha så kul och mysigt.
För tillfället sitter Gramse i min famn och mornar sig efter sin middagslur.
Snart blir det mat och sedan ska vi ut på promenad.
När Jejje slutat blir det kalas.Puss Girly

Blev Fredagsmys

Fredagskvällen spenderade jag hemma hos mamma och pappa.
Hela syskonskaran var samlad, samt respektive.
Tillsammans lagade vi en kycklinggryta som serverades med potatis och vitlöksbröd.
Vart verkligen jätte gott.

Efter middagen tittade vi på "Let´s dance "

medan vi fikade med äppelpaj och glass.
Fredagsmys när den är som bäst.


Girly är en 14-is

Hör till min vardag att bli tagen för runt 18 år.
När jag ska köpa buss/tåg kort vill de ge mig en ungdomsbiljett.
När jag köper cigg (har egentligen slutat, men unnar mig då och då ;P) måste jag alltid visa legg.
Samma sak när jag går på bolaget eller ut på krogen.

-Har du legg på att du är 18 år, är en standard fras.

Många av mina vänner är lite avis, och skulle gärna också vilja visa sitt legg.
De tycke att jag borde bli glad då jag blir tillfrågad.
Men hör det till vanligheten blir det inget speciellt till slut.

Men vist det är ju mycket bättre att se 14 år yngre ut än 14 år äldre.
Är och kommer förbli en 14- is.

Men jag är inte omogen jag har kul,
något alla sura kärringar och trötta gubbar borde pröva.


Pussar eran Girly

Det var en bra idé

Nu har man ätit middag och slappat en stund i soffan.
Min plan var att jag efter jobbet skulle ge mig ut och jogga,
vilket har känts som en riktigt bra idé hela dagen.
Hm nu känns det som världens sämsta.

Blir att knalla över till grannen och dansa lite på dansmattan i stället.
Motion på ett superkul sätt.

Har ni provat dansmatta?

Innan jobbet fylld av energi.

Vart tog den vägen???
Ingen som vet, ingen som vet........
Pöss alla fina ♥
Bor jag på apoteket???

Dagens sötaste kommentar,
från en liten flicka på 4 år.

- Vart sover du någonstans på natten?
Denna undran uttrycker hon samtidigt som hon tittar in bakom kassan,
där jag befinner mig för att tar betalt för hennes mammas läkemedel.

- Jag sover hemma hos mig, svarar jag.

- Bor du inte här????!!!! Hon ser väldigt förvånad ut.

- Nej jag bara jobbar här, men jag bor inte på apoteket, svarar jag med ett leende.

- Nä hä, hon ser rätt besviken ut.

Barn är helt underbara.

Kisses GirlyGod morgon världen

God morgon världen
Nu ger jag mig ut i vårt kyliga vinterland.
Jobbar hela dagen, men min laptop följer med mig,
så vänta er fler uppdateringar denna frostiga Torsdag.


Pöss Girly

Till en dotter

Min fantastiska dotter.
Jag är stolt över att vara dina mamma.
Du är vacker, välutbildad, hjälpsam samt med en god självkänsla och ett gott självförtroende.
Tänk att det finns små grå möss som i sina försök att klättra uppåt, försöker trycka ner andra.
När vi sitter i solen med fantastisk mat och goda vänner så borde vi ge en tanke åt dessa patetiska varelser men vi ids inte.
Jag älskar dig. MammaBlev rörd till tårar när jag läste min mors fina kommentar tillägnad mig.

Är otroligt välsignad att denna fina, genomgoda och starka kvinna är min mamma.
Att vara så älskad som jag och mina syskon alltid har varit,
är säkerligen en av orsakerna till att jag idag har en sådan stark självkänsla.
Hoppas att jag blir en lika underbar mamma.


Älskar dig min mamma av hela mitt ♥
Natt pussar GirlyVad gör jag uppe????

Vad gör jag uppe mitt i natten???
Har varit i gång hela dagen och i morgon har jag en lång lång arbetsdag framför mig.
Jag hade ju bestämt mig för att komma i säng innan midnatt.

Men skulle bara svara på några mail.
Bara fixa med några papper.
Bara ringa en kompis.
Bara ta ett skumbad.
Bara kolla läget på FB.
Bara dansa på dansmattan med Jejje osv.

Men snart ska jag i alla fall krypa i säng.
Ska bara zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Natt kyssar Girly

Välsignad

Då börjar denna tisdag lida mot sitt slut.
Morgonen startade med frukost framför mitt ♥ medan jag läste och svarade på mail.
Är alltid lika skoj.

Sedan kom mitt andra ♥ Pillan hit.

Vi dansade Zumba i en timme, och avnjöt sedan en god lunch tillsammans.


In i duschen och på med kläder och sen lite make up.

Packade väskan och gav mig sedan av för en ny härlig dag på jobbet.
Känner mig välsignad som får arbeta med det jag gillar allra mest,
dvs att hjälpa våra trevliga kunder på apoteket, blogga och pyssla med kläder.

Nu blir det ett rätt späckad schema i några  månader,
men runt April reser jag ner till Spanien igen för att vila upp mig
och bara ha det mysigt.

Pussar från eran Girly
Jobbar och sliter

I dag jobbar jag och sliter på mitt älskade apotek.
Men i kväll ska jag ge er lite underhållande läsning igen mina älskade läsare.

 

Puss Girly


Girly ger svar på tal
För att göra en lång historia kort.
Lade ut en bild på ett forum,
en oskyldig lite halvknasig bild men med ett seriöst budskap.
Tog inte mer än en sekund innan kommentarer till bilden droppade in.
En del hade varken med forumets budskap eller min bild att göra.
Mycket handlade om hur barnslig min bild var, att jag hade stavat fel på ett ord osv
Sedan blev förolämpningarna grövreMen droppen var när någon anonym bitter stackare valde att förfalska ett konto,
och utgav sig för att vara mig.
Han/ Hon gav elaka kommentarer till forumets deltagare, i mitt namn.
Herregud förstår att han/ hon vill vara mig.
Men tyvärr finns det bara en Girly.

Ja må vara en barnslig 14-is som älskar Hello Kitty, bloggar öppet om mitt liv.
...Lägger ut bilder som är barnsliga, töntiga & ibland även lättklädda
usch så hemskt ;)


Men det här är jag och jag tycker om mig precis som jag är.
Jag älskar mitt livet, min familj och mina vänner.
Trivs med min kropp och det utseende gud har givit mig,
och jag står för vad jag tycker, känner och gör.

Har så klart brister och lite bristningar på mina stora bröst(som någon så fint påpekade).
Men vem har inte det.


Att försöka pika mig funkar inte jag är trots allt 32 år,
även om jag är otroligt barnslig för min ålder.
Och det som jag skulle ha tagit åt mig av i tonåren,
rör mig inte längre i ryggen.
Blir varken ledsen eller upprörd, men lite sur blir jag allt.
Och känner ett behov att ge er svar på tal så klart.


Med åren lär man sig att först acceptera,
sedan gilla och till slut älskar man sig själv precis så som man är.
Pröva det för det är riktigt skönt ♥

Jag står för den jag är
och gömmer mig inte bakom dataskärmen och spyr galla över allt och alla helt anonymt.

Tack till alla er som skickade fina meddelande till mig via forumet och till min bloggmail.
Och ni som försvarat mig med hull och hår på sidan,
ni är guldvärlda.

Natt Kyssar GirlyVem är min jultomte?

Har fått några julklappar i olika paket hemskickade under julen.
Stod bara till Girly på två av paketen, så jag vet inte i från vem de är.

Ven är min jultomte?
Men tack i alla fall för jättefina presenter,
jag blev verkligen jätte jätte glad.

En söt lite Hello Kitty glasfigur

Alla vet att jag verkligen älskar denna söta lilla katt.


En jeanskjol
Har sagt att det är vad som saknas i mitt klädskåp.


Små packet som innehöll torkad frukt, med söta Hello Kitty på förpackningen,
samt ett fint brev från Caroline en av mina läsare.
Perfekt då jag älskar torkad frukt & älskar Hello Kitty.


Kisses Girly

Girly den Rosafaran

Så här tar jag mig fram i Âguilas.


Hur tar ni er fram mina vänner??? Kisses /GirlySverige VS Spanien

Vintern i Stockholm/SverigeVintern i Âguilas/ SpanienVart skulle ni välja att spendera eran vinter???
Mitt val är inte speciellt svårt!!!!
Jag älskar Spanien av hela mitt ♥.....
Puss Girly
Take my breath away

Utsikten från Spats terrass var helt magnifik.
Den fick mig att tappa andan.
Jag skulle kunna ha njutit av den i flera timmar utan att tröttna.Efter 2h i spat,
duschade vi och gled ner i varsin mjuk frotterock och i de bekväma tofflorna som erbjöds av spat.
Sedan väntade en helkroppsmassage,
något som våra ömma kroppar var välbehövliga av.


Avslutningsvis väntade en Buffé en trappa ner.
Var den godaste och fräschaste buffé jag någonsin smakat.
Bufféborden dignade av färska frukter och grönsaker.


Vid en grillhäll stod en kock, för att grilla det kött du ville avnjuta för kvällen.
Jag valde naturligtvis Pollo dvs kyckling.
Men smakade även på det möra köttet.Fans även massa annat gott, som inte var lika nyttigt.
Glassen var en smakupplevelse kan jag lova.


Jag kan sammanfatta det hela som en riktigt mysig dag.
Som snart kommer att göras om.
En heldag på Spa

Av min mor & far fick jag & Pernilla en dag på Hotel Don Juans Spa nere i Âguilas/ Spanien.
Var helt klart den mysigaste julklappen detta år.Vi började dagen med att krypa ner i den bubblande Jucuzzin.


Sedan satt vi i ång, sten & torrbastun.
Hett vart det, men gud så skönt.


Sedan var det dags för vattenterapi.
Vi gick igenom en stenpryd labyrint medan varma respektive kalla vattenstrålar,
som sprutade på olika delar av kroppen.Ner i ännu en jacuzzi  där starka stålar masserade hela kroppen.


Nästa labyrint var fylld med iskallt vatten.
Och då menar jag ISKALLT, som att vada ner i en vak brrrrrrrrrrrr!!!!Sedan var det dags att gå igenom alla duscharna
Först in i en dusch med varierande strålar som sprutade ur väggarna.
Mys med min bästaste Pillan ♥


I en dusch blinkade det i regnbågens alla färger,
medan olika eteriska oljor sprutade ner blandat med hett vatten


Sista duschen var av bambu,
ett bamburör med kallt & ett med varmt vatten.

Fortsättning följer.............
Pöss Girly


Den som spar hon har

Eftersom jag arbetat så mycket den senaste veckan,
har det inte funnits någon tid att åka över till mor & far för att öppna mina julklappar.
Men i dag åkte jag dit och äntligen fick jag öppnade alla paketen samt min julstrumpa.
Att får en julstrumpa fylld med choklad & karameller samt små paket på juldagsmorgonen
är en mysig tradition som följt med mig under mina 32 år.Men var i och för sig en passande dag,

då  mina  föräldrar kom hem från Spanien denna kväll.
(Med ytterligare några små julklappar.)

Att öppna julklapparna först den 8 januari har aldrig tidigare hänt.
Men den som spar hon har.......

Var julpyntat med söta tomtar i varje vrå


Jag tände ljus, städade samt bakade bröd & lussekatter tills mor & far kom hem.
Sedan hade vi en mysig kvällsfika tillsammans.


Natt pussar GirlyTre överaskningar i ett

Vad tycks om min söta lilla kisse???
Söt bling, bling Hello Kitty.
En nyckelring samt
en liten spegel i ett.Pöss Girly

Äntligen hemma

Jobbade fram till 20 15 i kväll.
Och eftersom jag var lat i morse och inte orkade träna innan jobbet,
så bestämde jag mig för att gå hela vägen hem för att kompensera.


Började min promenad glad i hågen.
Skönt att få frisk luft och motion i ett.
Fick snabbt upp pulsen där jag pinnade på.
Tänkte att snart, snart är jag hemma.
Men när jag skulle ta "stigen" hem insåg jag att det var beckmörkt.
Inte en liten strimma av ljus så lång ögat kunde nå.


Harig som jag är eller kanske klok,

avböjde jag att gå en timme i mörker,
så i stället blev det en rejäl omväg.
Tog mig prick 2 h att komma hem......

Efter ett bad på så där 2h & lite mys tackar jag för mig och säger god natt.

Ett litet yrväder

Efter jobbet i går blev det lite mys med Gramse.
Hade köpt med mig bebissmoothie från apoteket till min lilla älsklingsbebis.
Men han är egentligen ingen bebis längre.
Han har blivit så stor mitt lilla ♥

Liten Gramse
Stor Gramse


Nu inte bara går han utan springer fram,
är ett litet yrväder med mycket spring i benen.
Han har även börjat gå baklänges ???? ;P
Liksom backar när han ska sätta sig i mitt knä  för att mysa.
Händer så otroligt mycket i utvecklingen det första året.
Är så roligt att jag fått vara med på den resan.Nu drar jag till jobbet,
ni får ha en toppen Fredag mina vänner !!!!!!!!!!!!!


Pöss Girly

Time to sleep


Min dikt till dig

Satt ock skummade igenom facebook,
plötsligt fick jag en ordentlig klump i magen.
Ett oväntat dödsbesked.

Ingen nära vän men dock så sorgligt och hemskt.
Att livet är så skört är något vi sällan tänker på.
Att livet kan ryckas i från oss på någon sekund.

Så ta hand om er och visa hur mycket ni älskar era nära och kära.
Lev varje dag fullt ut och säg alltid det där du känner men inte riktigt vågar.
För vi vet inte när det är dags att gå vidare till an annan dimension.


Min dikt till dig


Så plötsligt kan livet från oss ta.
På en sekund förändras allt fullständigt och blir aldrig som det innan var.
Lider med din familj som måste känna en otroligt svår smärta,
en smärta jag hur jag än försöker förstå nog aldrig kan fatta.
...För nio år sedan mötes våra vägar och du gav mig en kyss eller två,
men flörten tog slut lika fort som den börjat,
att jag var hopplöst förälskad i din vän tycktes du direkt förstå.
Våra vägar har sedan möts då och då under dessa år
har pratat om allt och inget och du tycktes mig förstå.

Säger inte vila i frid för jag tror inte att man efter livet här på jorden dör,
tror bara man går ett steg vidare till en annan dimension.
Som vi på jorden inte ännu förstår.
En dag kommer vi alla dit och då ses vi igen.

Trevliga men snoriga

Lite lunch på jobbet och självklart lite bloggande.
Har varit lugnt på apoteket i dag.
Tror de flesta som är lediga ligger hemma och slappar.
Då vädret inte är så värst skoj.


Men här på jobbet har vi skoj.
Snackar lite medans vi jobbar på.
Och bara trevliga men dock rätt förkylda kunder.
Börjar känna mig lite snorig & hes själv,
men jag har som tur är alla botemedel man kan behöva här på jobbet.Kisses Girly


Lite nytt är alltid trevligt

Lite nya kläder inhandlade i Spanien.
Mycket billigare än har i Sverige.


ceriserosa leggings att träna i.


Träningstoppar i tre olika färgerCoola leggings


Juliga örhängen


Lilla Julafon i stället för Lill Lördag

Onsdag mitten av veckan,
och lill Lördagen i folkmun...
Men inget festande för Girly inte.
Blir en lilla julafton i stället.


Först ska jag träna & sola & sedan öppna julklapparna från mor & far.
Undra vad de innehåller???
Eftersom jag spenderade julafton i Spanien och sedan har haft fullt upp,
så blir det att öppna dem i kväll....

KISSES GIRLYWorkin 9 to 5

Workin 9 to 5.....
Inte mycket annat man hinner med när man jobbar heldagar.
Och det känns i båda ben & axlar kan jag lova.
Men kul är det.


Roligast är förstås att ge rådgivning åt våra kunder,
älskar att prata med alla sorts människor.
Kan inte låta bli att skoja, skratta & även prata lite allmänt med de människorna som besöker mitt apotek.
Men det tycker dom nog bara är trevligt........
Hittills har jag i alla fall bara fått höra att de tycker att det är trevligt med någon som mig i den vita rocken,
dvs en glad & trevlig tjej.
Och att de uppskattar att jag VILL ge dem BÄSTA MÖJLIGA råd, och inte bara rabblar fakta för att jag måste.


En äldre man sa till mig i dag att det var trevligt att träffa en så söt och rar liten tjej som mig ;)
Liten & liten ...Blir  33 i år, men kommer nog aldrig tas för äldre än 20.
Men det är väll bra mycket bättre att se ut som 20 än 40 när man är 30+.
Pöss Girly


Lite glädje i vintermörkret

I går kom en äldre dam fram till mig när jag stod och väntade på tåget.
Hon berömde mig för min fina frisyr.(Röda rosetter i två tofsar)
- Man blir så glad när man ser dig ,sa hon.
Du är så himla söt........


Vist var det gulligt sagt av henne!!!
Roligt om man kan skapa lite glädje i vintermörkret genom att enbart piffa till sig lite granna.
I dag blir det en ny arbetsdag på apoteket.
Hoppas den blir lika skojigt som gårdagen.


Puss Girly♥


Allt går i ett.......men det är så jag vill leva

Förlåt att jag inte har svarat på era kommentarer & mail.
Men har haft fullt upp det senaste veckorna.
Jobbar även hela denna vecka från morgon till kväll,
men till helgen ska jag läsa, svara & njuta av era bloggar och fina mail igen.

Dags att släcka ner och krypa i säng för i morgon väntar en ny spännande arbetsdag på apoteket.
Natti natt min skatt <3 sov så gott

Natt Kyssar till er alla / från eran Girly


Skönhet i en ask

Första dagen på apoteket vart jätte rolig.
Härliga arbetskamrater och trevliga kunder.

Att vara apotekstekniker är inte helt fel.....

Dessa produkter fick jag med mig hem i dag
ALLDELES GRATIS inte illa va????


Har nog världens bästa jobb............
Nu ska jag krypa ner i ett hett bad och pröva mina nya skönhetsprodukter.

Mot jobbet

I dag är första dagen på mitt nya arbete.
Kommer jobba 12-20.
Ska bli både roligt, spännande & pytte lite nervöst.

Kommer arbeta som apotekstekniker på ett nytt apotek.
Då alla vi anställda på apoteket har tystnadsplikt.
Kan jag inte berätta så mycket om mitt jobb,
kunderna måste få vara anonyma.

Men händer nått kul eller galet på vägen till jobbet eller i fikarummet,
får ni självklart ta del av det här i Girlysworld.Hoppas att ni får en bra start på veckan pöss Girly


Olivo

Uppe i Olivträdet

En días/ på dagen
Por la noche/ På nattenBeso Girly & Pillan


JULMYS med mor & far

På Juldagen kom mina föräldrar till Âguilas.
Vi åt en god julmiddag tillsammans som Pernilla lagat,
och de fick öppna sina julklappar från mig.Eftersom Âguilas ligger längst den Spanska kusten,
äter man mycket färsk fisk & skaldjur här.
Denna dag kalasade vi på hummer.
Den smakade utsökt!!!


Mamma, pappa, jag & Pernilla hade jätte mysigt tillsammans.
Mina föräldrar älskar verkligen Pernilla,
de säger att hon känns som en i familjen.
Vilket jag kan första då hon är en mycket glad, gullig & lättsam tjej.
Vi bråkade inte en enda gång under resans gång.
Utan hade bara kul tillsammans....


Älskar er alla tre <3 pöss Girly

25 december Juldagen

I större del av världen firar man Juldagen den 25 december,
och inte julafton som hemma i Sverige,

så även i Spanien.
Och då man tar seden dit man kommer,
firade även vi Juldagen fullt ut......


(Torget var grönskande, soligt  & julpyntad Juldagen till ära....)
(På kvällen tänds alla ljusen i parken, i Âguilas sätter man ljusslingorna i palmer,
i stället för i granen.)


Vädret denna dag var väldigt varmt & skönt.
Så blev till att softa i solen med varsin god bok,
efter den dagliga joggingturen längst stranden.


Jag & Pillan på vår gata i stan (I Âguilas)
Dukade upp lunchen på terrassen,
oliver, nötter, vetemjölk, flingor med torkade frukter, russin, melon, körsbär, nybakat fullkornsbröd från bagerit på torget samt kaffe med varmmjölk.
Allt smakade himmelskt gott,
frukten är något helt annat än den vi äter hemma.
Den är perfecta eftersom den odlats på plats och sluppit transporteras runt halva världen .


Vi beställde med denna fras flera gånger dagligen -Dos Café con leche porfavor
( dvs kaffe med varmmjölk
)......................Firar ni Juldagen eller Julafton???
Vilket land kommer du i från/dina föräldrar???
Kisses Girly

Blev en dag längst stranden

Den hälsosamma maten Pillan lagade till mig samt all motion har gett resultat.
2 kilo har jag tappat på 10 dagar.
Vist är jag grym??? ;p
Har lärt mig att nyttigt även är gott.
och motionen var bara kul.


När jag joggade i sanden längst havet,
med solen som värmde och den svalkande vinden i håret,
var jag som allra lyckligast.


Vi började våran morgon med att ta oss upp till toppen av borgen.
En lång men mycket rolig "resa".
Väll uppe tog vi en kort rast, åt en frukt,
släckte törsten och njöt av den underbara utsikten.


Sedan tog vi oss ner för branten och joggade längs hela stranden.
Slutade med att powerwalk hem.


Gillar ni att jogga???
Tips på hälsosamma rätter??
Bästa receptet vinner en länkning,
kommentera eller maila till girlysworld@live.se


Nytt år nya möjligheter

Min nyårsafton blev verkligen helt perfekt.
Först middag tillsammans med mina älskade syskon samt respektive.

Denna nyårsafton vart jag inte ledsen för det jag INTE längre har kvar i mitt liv,
utan kände enorm glädje över det jag faktiskt HAR i mitt liv,
dvs 3 helt underbara SYSKON en mor och en far
som betyder allt för mig och ALLTID finns här, oavsett vad det gäller.


Kvällens outfit
Glittrig tubklänning inköpt i Spanien, vist är den fin???
Röda bling-bling örhängen även dem från Spanien,
samt vita rosetter i håret.


Året nyårs make up,
gröna ögon och rosa läppar


Syskonskaran, samt respektive
Tro det eller ej, men var jag och Tilda som stod för nyårsbuffén detta år.
Vi bjöd på tapas...


(Tack Pillan för att du lärt mig äta hälsosamt,
har tappat 2 kilo på tio dagar genom att äta denna goda & nyttiga kost......)

Efter tolvslaget tog vi taxi till nattens nyårsfest.
Var en jätte rolig fest med massvis av trevliga, galna & glada människor.
Ringde in det nya året med skumpa, dans & pratade om allt mellan himmel och jord.
Så jag är mycket nöjd över min nyårsafton,
trots att jag blev rätt rund under fötterna och i dag har cementskalle ;P.!!!!!!!
Vad gjorde ni på nyår??????

Pöss GIRLYRSS 2.0